كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اعضای شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
آقای دکتر مهدی یوسفی دانشیار رشته زیست شناسی مرکز اصفهان

آقای دکتر عبدالعلی منصف دانشیار رشته اقتصاد مرکز اصفهان

آقای دکتر ناصر ارزانی استاد تمام رشته زمین شناسی مرکز اصفهان

آقای دکتر محسن افتاده دانشیار رشته شیمی مرکز اصفهان

آقای دکتر سید سعید آیت دانشیار رشته مهندسی کامپیوتر مرکز نجف آباد

آقای دکتر سید مصطفی مناقب استادیار رشته الهیات مرکز کاشان

آقای دکتر حمیدرضا قانونی استایار رشته ادبیات فارسی مرکز نجف آباد

شرح وظایف شورای پژوهشی استان
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما