كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
فرم ها و قرادادهای پژوهشی و کارآفرینی
فرم ارزیابی آثار پژوهشی در کمیته منتخب کلیه گروه هاجهت تمدید قرارداد و ترفیع سالانه و احتساب سنوات


فرم درخواست تشویق برای مقاله‏های چاپ شده در نشریات معتبر علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه


فرم درخواست تشویق برای مقاله‏های چاپ شده در نشریات معتبر علمی برای سایر افراد


فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی در قالب پژوهانه استان


فرم پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب پژوهانه 


فرم پیشنهاد ترفیع اعضای هیئت علمی رسمی


فرم درخواست شرکت در همایش های علمی داخلی


فرم درخواست شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور


فرم ارزیابی اعتبار سمینارهای علمی – بین المللی خارج از کشور


فرم گزارش پس از سفر همایشهای خارج از کشور


درخواست برگزاری کارگاه علمی


قرارداد برگزاری کارگاه‌‌ علمی


درخواست برگزاری همایش علمی


قرارداد برگزاری همایش های علمی


مجوز انجام طرح پژوهشی با سایر نهادها (فرم شماره 1)


توافق نامه داخلی انجام طرح پژوهشی با سایر نهادها (فرم شماره 21)